Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data: 2021-04-28 21:07:00
numer:11/2021
temat:Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Spółki, tj. Movie Games S.A. („Akcjonariusz”) zgłoszenie kandydatur Pana Kamila Gaworeckiego, Radosława Mirosa, Artura Pałki, Dariusza Wais oraz Mateusza Wcześniaka na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury zgłoszone zostały w związku ze zwołaniem na dzień 27 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które przewiduje w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Do zgłoszenia Akcjonariusza dołączono życiorysy kandydatów. Życiorysy stanowią załącznik do niniejszego raportu.
podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Życiorys Radosław Miros
Życiorys Dariusz Wais
Życiorys Artur Pałka
Życiorys - Mateusz Wcześniak
Życiorys - Kamil Gaworecki