Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2021-02-25 20:32:00
numer:3/2021
temat:Zbycie akcji dwóch spółek zależnych
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Emitent" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych poprzedzonych zgodą Rady Nadzorczej oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia przez trzech akcjonariuszy umowy inwestycyjnej zbycia większościowego pakietu akcji Spółki, informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. Emitent dokonał sprzedaży akcji następujących spółek zależnych do podmiotów niepowiązanych ze Spółką:

• 100.000 akcji IPO Crowdfunding S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję, za łączną cenę 5.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Emitent nie posiada akcji tej spółki.

• 1.000.000 akcji IPO 3D S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję, za łączną cenę 15.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Emitent nie posiada akcji tej spółki.

Na dzień dokonania transakcji, obydwie ww. spółki nie prowadziły żadnych projektów w ramach Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.