Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2021-03-11 19:31:00
numer:5/2021
temat:Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2021 roku otrzymał od Pana Łukasza Piaseckiego, zawiadomienie o zmianie progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka").

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła w wyniku zawarcia transakcji zbycia akcji Spółki w dniu 11 marca 2021 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału posiadałem 774.086 akcji Spółki reprezentujących 8,14 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 774.086 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,14% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie posiadam 38.704 akcji Spółki reprezentujących 0,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 38.704 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,40% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy - nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

38.704 głosów oraz 0,40% ogólnej liczby głosów."
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji