Raport

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2019-03-21 21:46:00
numer:10/2019
temat:Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018.
podstawa prawna:§ 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Skonsolidowany_raport_roczny_Grupy_za_rok_2018
Załącznik_nr_1_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_za_rok_2018
Załącznik_nr_2_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_za_rok_2018
Załącznik_nr_3_Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego