Raport

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2020-03-20 22:27:00
numer:9/2020
temat:Raport roczny za rok obrotowy 2019
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2019, który wcześniej omyłkowo został opublikowany raportem bieżącym EBI nr 7/2020.
podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Jednostkowy Raport Roczny za 2019 r.
Załącznik nr 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe IPO SA za 2019 r.
Załącznik nr 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności 2019
Załącznik nr 3. Sprawozdanie z badania SF na dzień 31.12.2019 r.