Raport

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2019-03-21 21:40:00
numer:9/2019
temat:Raport roczny za rok obrotowy 2018
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2018.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Jednostkowy_Raport_Roczny_za_rok_2018
Załącznik_nr_1_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_IPO_Doradztwo_Kapitałowe_za_rok_ 2018
Załącznik_nr_2_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_za_rok_2018
Załącznik_nr_3_Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finansowego_za_rok_2018