Raport

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2017-03-22 0:04:00
numer:3/2017
temat:Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.
podstawa prawna:§ 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiList_Prezesa_IPO_DK (1)Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_za_2016Sprawozdanie_z_dziaalnoci_GK_IPO_DK_za_2016Owiadczenia_Zarzadu_IPO_DK (1)Opinia_i_Raport_Biegego_Rewidenta_badanie_skonsolidowane_2016