Raport

Zakończenie skupu akcji Zortrax S.A. prowadzonego przez spółkę zależną IPO 3D S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-12-02 18:34:00
numer:12/2016
temat:Zakończenie skupu akcji Zortrax S.A. prowadzonego przez spółkę zależną IPO 3D S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna IPO 3D S.A. ("IPO 3D") powzięła wiadomość o zakończeniu skupu akcji Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Zortrax"). W ramach skupu za pośrednictwem domu maklerskiego IPO 3D nabyła 78.800 sztuk akcji serii B i C Zortrax S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda po cenie 45 zł za akcję („Akcje”). Łączna cena nabycia akcji wyniosła 3,55 mln zł.

Środki na zakup akcji pochodziły z emisji obligacji na okaziciela serii ZTRX-A IPO 3D S.A. („Obligacje”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 17 października 2016 roku.

Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Akcje (z zastrzeżeniem prawa Obligatariuszy do skorzystania z przedterminowego wykupu Obligacji poprzez żądanie spełnienia świadczenia niepieniężnego w postaci konwersji Obligacji na Akcje na zasadach określonych w Warunkach Emisji w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji rocznego sprawozdania finansowego Zortrax za 2016 rok zbadanego przez biegłego rewidenta) zostaną sprzedane po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym. Sprzedaż akcji Zortrax nastąpi po cenie rynkowej, nie niższej jednak niż 72,04 zł za jedną akcję. Sprzedaż wszystkich akcji Zortrax nabytych za środki pochodzące z emisji Obligacji nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Jeżeli nie dojdzie do dopuszczenia akcji Zortrax do obrotu na rynku regulowanym do dnia 31 marca 2018 r. sprzedaż zostanie dokonana poza rynkiem regulowanym w jednej lub wielu transakcjach po cenie rynkowej nie niższej niż 72,04 zł za jedną akcję. Środki ze zbycia Akcji zostaną rozdysponowane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Zarząd IPO 3D szacuje, że rentowność projektu dla Grupy IPO Doradztwo Kapitałowe wynosić będzie 1 do 2% wartości emisji Obligacji.

W związku z powyższym na dzień dzisiejszy zaangażowanie Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe w akcje Zortrax wynosi: 88.000 akcji stanowiących 1,18% kapitału zakładowego Zortrax, w tym IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. posiada 9.200 akcji, a IPO 3D 78.000 akcji Zortrax.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.