Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-04-14 16:01:00
numer:4/2016
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2016 r. otrzymał od Pana Łukasza Piaseckiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zawiadamiam o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("IPO DK S.A.", "Spółka").

1. Zmiana udziału, której dotyczy zawiadomienie nastąpiła w wyniku dokonania przeksięgowania akcji w realizacji umowy sprzedaży z dnia 15 lipca 2015 r. (informacja o umowie została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 20/2015 w dniu 15 lipca 2015 r.). Przeksięgowanie akcji nastąpiło dnia 8 kwietnia 2016 r.

2. Przed zmianą udziału posiadałem 13.500 akcji IPO DK S.A., których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 0,24% i które uprawniały do wykonywania 13.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,24% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Aktualnie posiadam 774.086 akcji IPO DK S.A., których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 14,06% i które uprawniają do wykonywania 774.086 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,06% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Nie wykluczam zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

5. Nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje IPO DK S.A.

6. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy."
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji