Raport

Zawarcie umowy na sporządzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się Zleceniodawcy o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-10-14 18:59:00
numer:24/2014
temat:Zawarcie umowy na sporządzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się Zleceniodawcy o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (IPO DS, Emitent) informuje, iż w dniu 14 października 2014 r. zawarł ze spółką, której akcje są notowane na rynku regulowanym (Zleceniodawca) umowę na sporządzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie kolejnej serii jej akcji do obrotu na tym rynku (Umowa).

W ramach Umowy IPO DS sporządzi zasadniczą część prospektu emisyjnego akcji Zleceniodawcy zgodnie z odpowiednią systematyką i regulacjami prawnymi, opracuje zmiany i poprawki w toku postępowania przed KNF, dokona aktualizacji prospektu emisyjnego w okresie od jego zatwierdzenia do dopuszczenia akcji Zleceniodawcy do obrotu giełdowego, będzie uczestniczyło w postępowaniu przed KNF w związku z zatwierdzeniem prospektu oraz koordynowało prace podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania prospektu.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym podjęcia przez organ Zleceniodawcy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zleceniodawcy poprzez utworzenie akcji, których wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest zamiarem Zleceniodawcy.

Emitent uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, iż Umowa wpisuje się w działalność prowadzoną przez Emitenta oraz ma wpływ na sytuację i perspektywy rozwoju Spółki. Przedmiotem działalności IPO Doradztwo Strategiczne SA jest świadczenie kompleksowych usług doradczych z zakresu rynku kapitałowego, w tym bieżące doradztwo i szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych dla spółek publicznych oraz potencjalnych debiutantów, doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału w szczególności w drodze emisji akcji i obligacji oraz wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu (sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów i dokumentów informacyjnych) oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynkach NewConnect oraz Catalyst.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".