Raport

Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-02-14 13:13:00
numer:6/2014
temat:Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) informuje, iż w dniu 14 lutego 2014 r. w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2013 r. odpisu na kwotę 572 560,46 zł aktualizującego wartość papierów wartościowych w inwestycji, o której informował w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 16 marca 2011 r., przez co łączna kwota odpisów aktualizujących (tj. uwzględniająca odpis dokonany uprzednio w związku z nie wykorzystaniem prawa poboru) będzie równa cenie nabycia. Akcje wymienionej spółki nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, ani na rynku NewConnect. Decyzja została podjęta po analizie i dokonaniu oceny przez Zarząd IPO DS perspektyw spółki przy wzięciu pod uwagę, iż spółka nie zrealizowała planów pozyskania kapitału i związanego z tym wejścia do obrotu na rynku zorganizowanym, a funkcjonujący w spółce od 2012 r. plan naprawczy nadal nie przynosi, zdaniem Zarządu IPO DS, oczekiwanych rezultatów. Zarząd IPO DS uznał dokonanie odpisu aktualizującego za konieczne niezależnie od faktu powzięcia w styczniu 2014 r. przez akcjonariuszy spółki uchwały w sprawie jej dalszego istnienia wobec zaistnienia przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych i uznał, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że nakłady poniesione na nabycie akcji spółki nie zostaną odzyskane.Ostateczną wartość wyniku netto za 2013 rok przy uwzględnieniu przedmiotowego odpisu IPO DS opublikuje w raporcie rocznym, po wydaniu opinii do sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Planowany termin publikacji raportu rocznego to 30 maja 2014 r. Wcześniej, w dniu 14 lutego 2014 r. planowana jest publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2013 r.
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".