Raport

Zawarcie umowy dotyczącej współorganizowania publicznej oferty obligacji

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-02-07 14:35:00
numer:4/2014
temat:Zawarcie umowy dotyczącej współorganizowania publicznej oferty obligacji
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) informuje, iż w dniu 6 lutego 2014 r. powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony trójstronnej umowy na oferowanie obligacji w ofercie publicznej, doradztwo przy emisji i publicznej ofercie oraz na przygotowanie memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną (Umowa). Umowa została zawarta pomiędzy IPO DS, INVISTA Dom Maklerski S.A. (INVISTA DM) oraz spółką, której akcje są notowane na rynku regulowanym (Zleceniodawca).

Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez Zleceniodawcę łącznie IPO DS oraz INVISTA DM czynności w ramach projektu polegającego na emisji przez Zleceniodawcę obligacji i wprowadzeniu tych obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu, w tym do pośrednictwa w proponowaniu przez Zleceniodawcę objęcia obligacji w trybie publicznej oferty. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, a w zakresie dotyczącym zlecenia czynności związanych z emisją obligacji w trybie oferty publicznej wchodzi w życie i wiąże strony z chwilą złożenia przez Zleceniodawcę oświadczenia obejmującego wniosek o podjęcie wymienionych czynności. Termin wykonania czynności o których mowa powyżej został ustalony do dnia 31 marca 2014 r.

Emitent uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy wpisuje się w realizację przez IPO DS działań w zakresie budowy zdywersyfikowanego portfela klientów oraz rozwoju zakresu oferowanych usług.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".