Raport

Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-01-18 14:04:00
numer:5/2013
temat:Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, że w dniu 18 stycznia 2013 roku otrzymał od trzech osób zarządzających oraz od Prokurenta Spółki sporządzone w tym samym dniu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienia o transakcjach na akcjach IPO DS, których wartość w 2012 roku nie przekroczyła równowartości 5 tys. euro.

W trzech zawiadomieniach dwie osoby zarządzające oraz Prokurent poinformowali o nabyciu odpowiednio 18.000, 13.000 oraz 9.500 akcji Spółki po cenie równej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł za każdą akcję. Wydanie akcji serii C miało miejsce w dniu 30 lipca 2012 roku i nastąpiło w związku z wykonaniem praw z warrantów przyznanych w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego na mocy Uchwały 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO DS z dnia 29 czerwca 2010 r.

W czwartym zawiadomieniu osoba zarządzająca inna niż osoby wskazane powyżej poinformowała o nabyciu 18.000 akcji Spółki po cenie równej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł za każdą akcję (wydanie tych akcji nastąpiło w tym samym czasie i na tej samej podstawie jak dla pozostałych osób zarządzających wskazanych powyżej), oraz dodatkowo o nabyciu w ramach transakcji zwykłych sesyjnych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect:
- w dniu 19 grudnia 2012 roku 110 akcji Spółki po średniej cenie 1,30 zł za jedną akcję,
- w dniu 20 grudnia 2012 roku 510 akcji Spółki po średniej cenie 1,25 zł za jedną akcję.

Osoby, których dotyczą ww. zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
podstawa
prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych