Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2019-03-19 18:17:00
numer:3/2019
temat:Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących dotyczących utraty wartości aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 rok
treść: Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19 marca 2019 r., w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy IPO Doradztwo Kapitałowe ("Grupa") za rok 2018, podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości następujących aktywów:

- Inwestycje długoterminowe

W związku z utratą kontroli nad podmiotem Capital Market Brand sp. z o.o., wcześniej istniejącym pod nazwą IPO Inwestycje sp. z o.o. (w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki o 300.000 zł w maju 2018 r. udział Emitenta zmniejszył się z 98,36% do 49,59%) Spółka dokonała wyceny tej inwestycji. W jej rezultacie dokonano odpisu wartości inwestycji w kwocie 124.070,74 zł.

Ponadto, z uwagi na analizowanie przez spółkę StockRocket Sp. z.o.o. dalszych kierunków jej rozwoju, jak również wypracowywania przez Emitenta podejścia do samej inwestycji, dokonano wyceny posiadanych udziałów w tym podmiocie. Wartość powyższej inwestycji obniżona została o odpis w wysokości 66.943,46 zł.

Wskazane wyżej wyceny inwestycji dokonano metodą praw własności

- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W wyniku wystąpienia trwałej utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z dokonaną oceną o nie wystąpieniu odpowiednio wysokiej podstawy opodatkowania w przyszłości, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 367.822,64 zł.

- Należności krótkoterminowe

W wyniku dokonanej analizy i przeglądu należności od kontrahentów, w których znaczny procent powstał przed rokiem 2018, z uwagi na niski wskaźnik rotacji tych należności, Emitent dokonał odpisu dla tej pozycji w kwocie łącznej 363.815,26 zł.

Wyżej opisane odpisy będą miały istotny wpływ na dane finansowe zaprezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2018.

Spółka informuje, iż wysokość odpisów będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego, stąd wskazane w niniejszym raporcie wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników, które zostaną opublikowane w omawianych sprawozdaniach finansowych za rok 2018.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.