Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2015-05-13 17:54:00
numer:3/2015
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 maja 2015 r. otrzymał od Pana Jarosława Ostrowskiego, akcjonariusza i Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie z dnia 13 maja 2015 r. o następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) w związku z otrzymaną w dniu 12 maja 2015 roku informacją o rejestracji w dniu 29 kwietnia 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki zawiadamiam, iż mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 10%.

Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego objąłem 320 343 akcji Spółki posiadałem 167 000 akcji Spółki stanowiących 12,56% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 167 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 12,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego posiadam 487 343 akcji stanowiących 9,16% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 487 343 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 9,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam dalszego zbywania lub nabywania akcji Spółki.

Jednocześnie informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki Nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji Spółki.”
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji