Raport

Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-06-25 20:56:00
numer:10/2018
temat:Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 25 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę wprowadzającą zmiany do § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.150.337,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

9) od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem 10/100 złotych) i nie więcej niż 1.150.337,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".