Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A..

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-06-22 16:59:00
numer:12/2018
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. otrzymał od Pana Mariusza Kalista zawiadomienie z dnia 21 czerwca 2018 r. sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku zbycia 1.034.000 akcji na okaziciela oraz 30.000 akcji imiennych serii D spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka") zmienił się mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana udziału nastąpiła na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2018 r., w wykonaniu której doszło do przeksięgowania 1.034.000 akcji na okaziciela Spółki na moim rachunku papierów wartościowych w dniu 6 marca 2018 r. oraz do przeniesienia na rzecz nabywcy własności 30.000 akcji imiennych serii D Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału posiadałem:

(i) 1.045.290 akcji na okaziciela akcji Spółki reprezentujących 10,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.045.290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,99% udziału w ogólnej liczbie głosów, oraz

(ii) 30.000 akcji imiennych serii D Spółki reprezentujących 0,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 30.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,32% udziału w ogólnej liczbie głosów,

tj. łącznie 1.075.290 akcji Spółki reprezentujących 11,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.075.290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,31% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Ponadto, osoba, z którą łączy mnie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, posiadała 8.257 akcji Spółki reprezentujących 0,087% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.257 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,087% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia posiadam:

(i) 11.290 akcji na okaziciela akcji Spółki reprezentujących 0,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 11.290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,12% udziału w ogólnej liczbie głosów, oraz

(ii) 0 akcji imiennych serii D Spółki reprezentujących 0% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów,

tj. łącznie 11.290 akcji Spółki reprezentujących 0,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 11.290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,12% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Ponadto, osoba, z którą łączy mnie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, posiada 8.257 akcji Spółki reprezentujących 0,087% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.257 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,087% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

[Nie dotyczy].

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

1.075.290 głosów oraz 11,31% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji