Raport

Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 roku.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-05-28 23:23:00
numer:8/2018
temat:Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje proponowane zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 roku.

Proponowane zmiany Statutu Spółki obejmują:

1) dodanie § 3a w następującym brzmieniu:
„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2021 roku;
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
b) ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

2) dodanie § 3b w następującym brzmieniu:
㤠3b
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.
3. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 30 czerwca 2021 r.”

3) zmianę brzmienia § 3 Statutu Spółki
Proponowane brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem 10/100 złotych) i nie więcej niż 1.150.337,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
9) od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Dotychczasowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem 10/100 złotych) i nie więcej niż 1.150.337,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”