Raport

Podpisanie umowy z firmą audytorską.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-03-05 16:54:00
numer:3/2018
temat:Podpisanie umowy z firmą audytorską
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 roku, działając zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, podpisał umowę z Eureka-Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy al. Marcinkowskiego 22, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 137 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000183841, na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?