Raport

Zawarcie umów dotyczących współpracy przy realizacji projektów 4Stock.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-02-13 17:36:00
numer:9/2018
temat:Zawarcie umów dotyczących współpracy przy realizacji projektów 4Stock
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. zawarł z jednym z domów maklerskich ("DM") dziesięć umów, na mocy których Spółka będzie świadczyła na rzecz DM usługi doradztwa przy sporządzeniu prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji oraz praw do akcji dziesięciu podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w ramach "Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock" ("4Stock") i wskazały DM jako jednego z zewnętrznych usługodawców w ramach realizowanych przez te podmioty projektów pozyskania dostępu do rynku kapitałowego, objętych dofinansowaniem w ramach programu 4Stock.

Z tytułu usług świadczonych w wykonaniu ww. umów Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od wysokości wynagrodzenia uiszczonego na rzecz DM przez podmiot objęty dofinansowaniem (emitent), nie wyższe jednak niż 765.000 zł netto w odniesieniu do każdej z umów. Umowy zostały zawarte na czas realizacji usług objętych ich zakresem.

Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach wskazanych powyżej projektów 4Stock realizowanych z poszczególnymi podmiotami Spółka została wybrana przez osiem z tych podmiotów, niezależnie od DM i bezpośrednio, jako wykonawca dodatkowych usług doradczych w związku z realizacją przez te podmioty projektu 4Stock. Wartość przychodów Spółki z tytułu świadczenia ww. usług dodatkowych szacowana jest obecnie na maksymalnie 520.000 zł netto w odniesieniu do każdego z podmiotów. O zawarciu umów z poszczególnymi podmiotami Spółka będzie informować na bieżąco w trybie raportów bieżących.

Spółka przewiduje, że realizacja ww. projektów będzie miała miejsce w latach 2018-2020.

Ponadto, Spółka informuje, że realizacja ww. umów jest uwarunkowana czynnikami niezależnymi od Spółki, w tym od spełnienia przez zleceniodawców wszystkich wymogów programu 4Stock, od decyzji podmiotów co do przeprowadzenia całego procesu, z uwzględnieniem ofert publicznych i dopuszczenia i wprowadzenia wyemitowanych w ramach tych ofert papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a także od sukcesu tych ofert.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne