Raport

Przyznanie Emitentowi prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki Legimi S.A..

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-01-30 22:53:00
numer:8/2018
temat:Przyznanie Emitentowi prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki Legimi S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął wiadomość o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Legimi S.A. ("Legimi") w dniu 29 stycznia 2018 roku uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Legimi poprzez emisję nie więcej niż 13.500 akcji zwykłych imiennych serii E o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł oraz emisję nie więcej niż 13.500 imiennych warrantów subskrypcyjnych B uprawniających do objęcia akcji serii E Legimi. Podmiotem uprawnionym do nabycia ww. warrantów subskrypcyjnych jest IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Powyższa uchwała została podjęta w związku ze współpracą Emitenta z Legimi obejmującą doradztwo Emitenta przy emisji akcji serii B i C Legimi. Warranty subskrypcyjne B zostaną nabyte przez Emitenta w przypadku sukcesu emisji akcji serii B oraz serii C Legimi, za jaki uznaje się nabycie przez inwestorów w ramach przeprowadzanych ofert publicznych wszystkich akcji serii B oraz serii C po ich cenie emisyjnej (tj. 75.000 akcji serii B oraz 161.000 akcji serii C po cenach emisyjnych ustalonych przez Zarząd Legimi S.A.).

Każdy warrant subskrypcyjny B będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii E Legimi. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 0,10 zł. Prawo do objęcia akcji serii E można wykonać nie wcześniej niż w terminie roku od dnia objęcia warrantów i nie później niż w ciągu 3 lat od dnia ich objęcia. Akcje serii E Legimi będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Legimi S.A. jest innowacyjną firmą technologiczną, której przedmiotem działalności jest dostarczanie rozwiązań na rynku publikacji elektronicznych.

Powyższa informacja została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na potencjalną wartość rynkową ww. pakietu akcji Legimi.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.