Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A..

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-01-30 22:02:00
numer:4/2018
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. otrzymał od Pana Edmunda Kozaka zawiadomienie z dnia 30 stycznia 2018 r. sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) o następującej treści:

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 1b w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji w dniu 26 stycznia 2018r. podwyższenia kapitału zakładowego IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, zmienił się mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów wynika z rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 26 stycznia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki posiadałem 774.086 akcji Spółki, stanowiących 14,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 774.086 głosów, co stanowiło 14,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki posiadam 774.086 akcji Spółki, stanowiących 8,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 774.086 głosów, co stanowi 8,15% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
774.086 głosów, co przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stanowiło 14,07% w ogólnej liczbie głosów."
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji