Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-01-11 21:42:00
numer:2/2018
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. otrzymał od INC S.A. zawiadomienie z dnia 11 stycznia 2018 r. sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INC S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („IPO DK S.A.”) poniżej progu 5%.

Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku dokonania przeniesienia akcji w wyniku cywilno-prawnej umowy sprzedaży akcji. Przeniesienie akcji zostało rozliczone dnia 10 stycznia 2018 r.
Po dokonaniu sprzedaży i przeniesieniu akcji, INC S.A. nie posiada akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
Przed przeniesieniem akcji, INC S.A. posiadał 1.064.000 akcje IPO DK S.A., dające 1.064.000 głosów, co stanowi 19,33% w kapitale i 19,33% w głosach.”
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji