Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-01-10 18:05:00
numer:1/2018
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. otrzymał od Pana Mariusza Kalist zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2018 r. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej (…) o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") zawiadamiam w imieniu własnym i osoby działającej ze mną w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, o zmianie stanu posiadania akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) w wyniku nabycia przeze mnie 1.034.000 akcji na okaziciela Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej (data przeksięgowania akcji na rachunku papierów wartościowych: 10 stycznia 2018 r.).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana udziału nastąpiła w wyniku dokonania w dniu 10 stycznia 2018 r. przeksięgowania akcji na rachunku papierów wartościowych wskutek nabycia przeze mnie 1.034.000 akcji na okaziciela Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału posiadałem bezpośrednio 8.290 akcji Spółki, które stanowiły 0,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 8.290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,15% udziału w ogólnej liczbie głosów, a łącznie z osobą działającą ze mną w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, 12.847 akcji Spółki, które stanowiły 0,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 12.847 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,23% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia posiadam bezpośrednio 1.042.290 akcji Spółki reprezentujących 18,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.042.290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,94% udziału w ogólnej liczbie głosów, a łącznie z osobą działającą ze mną w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie 1.046.847 akcji Spółki reprezentujących 19,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.046.847 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,02% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Bezpośrednio: 8.290 głosów stanowiących 0,15% ogólnej liczby głosów w Spółce. Łącznie z osobą działającą ze mną w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie: 12.847 głosów stanowiących 0,23% ogólnej liczby głosów w Spółce.”
podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji