Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2019-01-31 17:45:00
numer:4/2019
temat:Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 31 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę wprowadzającą zmiany do §2 Statutu Spółki.

Nowe brzmienie §2 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
2) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
3) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe;
4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja;
6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
7) 73.1 Reklama;
8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
9) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
11) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
12) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
13) 69.10.Z Działalność prawnicza;
14) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
15) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
16) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
17) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.”

Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
2) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
3) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe;
4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja;
6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
7) 73.1 Reklama;
8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
9) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
11) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
12) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
13) 69.10.Z Działalność prawnicza;
14) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
15) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.”
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"