Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2020-01-15 16:07:00
numer:4/2020
temat:Zmiana funkcji pełnionych w Zarządzie Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmian funkcji pełnionych w Zarządzie Spółki, na mocy której powierzyła dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Piaseckiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczebności Zarządu Spółki, na mocy której ustaliła, iż Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".