Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2020-12-10 20:03:00
numer:14/2020
temat:Zbycie instrumentów finansowych
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 grudnia 2020 r. Spółka dokonała sprzedaży 3.000 akcji Zortrax S.A. ("Zortrax") o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję, za łączną cenę 60.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Spółka posiada łącznie 6.200 akcji Zortrax, co stanowi 0,08% w kapitale zakładowym i 0,06% głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza dalszej sprzedaży akcji Zortrax.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.