Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2021-01-14 16:32:00
numer:1/2021
temat:Zbycie instrumentów finansowych
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. Spółka dokonała sprzedaży 3.000 akcji Zortrax S.A ("Zortrax") o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję, za łączną cenę 60.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Spółka posiada łącznie 3.200 akcji Zortrax, co stanowi 0,04% w kapitale zakładowym i 0,03% głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza dalszej sprzedaży akcji Zortrax.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.