Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-06-28 21:41:00
numer:18/2021
temat:Zamierzone zmiany Statutu Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 sierpnia 2021 roku, informuje, iż w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczono punkt dotyczący zmiany w części Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść zamierzonych zmian Statutu Spółki oraz uwzględniający przedmiotowe zmiany tekst jednolity Statutu Spółki.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:IPO DK S.A. - Zamierzone zmiany Statutu
IPO DK S.A. - tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach