Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2021-05-27 21:03:00
numer:11/2021
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2021 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2021 r. obecny był jeden akcjonariusz, tj. Movie Games S.A.
Movie Games S.A. posiadała 3.700.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 3.700.000 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 38,93% ogólnej liczbie głosów w Spółce.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %