Raport

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 19 września 2018 r.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-09-19 17:44:00
numer:19/2018
temat:Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 19 września 2018 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2018 r. („NWZ”).

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał. NWZ nie podjęło uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019 oraz uchwały nr 7 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
załącznikiIPO_Doradztwo_Kapitaowe_-_tre_uchwa_NWZ_19.09.2018