Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-10-18 23:37:00
numer:19/2019
temat:Terminowy wykup obligacji przez spółkę zależną
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 października 2018 r. otrzymał potwierdzenie od firmy pośredniczącej w transakcji, iż spółka zależna Emitenta, IPO 3D S.A., skutecznie dokonała w dniu 17 października 2018 r. terminowego wykupu wszystkich wyemitowanych w 2016 roku i nieumorzonych dotychczas obligacji serii ZTRX-A.

Wykup objął 294 szt. obligacji serii ZTRX-A o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 294.000 zł ("Obligacje"). Zgodnie z Warunkami Emisji, Obligacje zostały wykupione za świadczenie niepieniężne w postaci łącznie 29.400 akcji Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie, które zostały wydane obligatariuszom w proporcjach wynikających z liczby posiadanych przez nich Obligacji.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.