Raport

rodzaj:EBI
typ:roczne
data: 2021-03-22 23:32:00
numer:8/2021
temat:Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020.
podstawa prawna:§ 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Skonsolidowany raport roczny Grupy za 2020 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe IPO SA za 2020
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 2020
Sprawozdanie z badania SSF na dzien 31.12.2020 r.