Raport

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2020-03-20 21:35:00
numer:8/2020
temat:Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019.
podstawa prawna:§ 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Skonsolidowany raport roczny Grupy
Załącznik nr 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe IPO SA za 2019
Załącznik nr 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności 2019
Załącznik nr 3. Sprawozdanie z badania SF na dzień 31.12.2019 r.