Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data:2020-11-28 13:28:00
numer:12/2020
temat:Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych poprzedzony zgodą Rady Nadzorczej
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 28 listopada 2020 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych. Przedmiotowa decyzja Zarządu została poprzedzona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych przez Spółkę i Grupę Kapitałową IPO Doradztwo Kapitałowe ("Grupa") podjętą w dniu 27 listopada 2020 roku w godzinach popołudniowych.

Celem przeglądu będzie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki.

Wśród rozważanych scenariuszy działań wymienić należy m.in.:

• sprzedaż aktywów lub poszczególnych segmentów operacyjnych Spółki lub spółek z Grupy,

• sprzedaż innych obszarów działalności realizowanych przez Grupę (poszczególnych podmiotów lub samych aktywów),

• zmiana lub rozszerzenie profilu działalności,

• sprzedaż pakietu większościowego akcji Spółki przez głównych akcjonariuszy w celu pozyskania strategicznego inwestora,

• utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności przy jednoczesnym wdrożeniu niezbędnych działań restrukturyzacyjnych.

Zarząd Emitenta rozważy również inne opcje strategiczne, które mogą się pojawić w toku tego procesu. Zarząd Spółki nie przesądza także, czy jakiekolwiek decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w przyszłości.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.