Raport

Dokonanie przydziału obligacji przez spółkę zależną

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-10-17 16:50:00
numer:11/2016
temat:Dokonanie przydziału obligacji przez spółkę zależną
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że przeprowadzana przez spółkę zależną IPO 3D S.A. ("IPO 3D"), w ramach publicznej oferty, emisja obligacji na okaziciela serii ZTRX-A („Obligacje”) doszła do skutku tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 788 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.546.000 zł oraz łącznej wartości emisyjnej 3.940.000 zł. W związku z powyższym w dniu 17 października 2016 r. zarząd IPO 3D dokonał przydziału 788 sztuk obligacji serii ZTRX-A.

Obligacje zwykłe na okaziciela serii ZTRX-A o wartości nominalnej 4.500 zł każda były oferowane po cenie emisyjnej 5.000 zł każda. Obligacje zostały wyemitowane w celu pozyskania środków na zakup akcji spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Zortrax") oraz na finansowanie bieżącej działalności spółki IPO 3D.

Szczegółowe informacje dotyczące obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A IPO 3D, Spółka przekazała raportem bieżącym ESPI nr 10/2016 z dnia 28 września 2016 roku.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.