Raport

Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-11-06 22:02:00
numer:24/2015
temat:Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1128/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
podstawa prawna§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.