Raport

Trzecia uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2017-07-24 23:02:00
numer:5/2017
temat:Trzecia uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej IPO 3D S.A. ("IPO 3D") podjął trzecią uchwałę w przedmiocie dokonania opcji konwersji dla 100 obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A spółki IPO 3D („Obligacje”). O pierwszej podjętej uchwale w przedmiocie dokonania konwersji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2017 w dniu 23 maja 2017 r. („Pierwsza Konwersja”), zaś o drugiej raportem 3/2017 w dniu 22 czerwca 2017 r. („Druga Konwersja”).

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji („WEO”), posiadaczom Obligacji w terminie 3 miesięcy od publikacji sprawozdania finansowego Zortrax S.A. za 2016 rok przysługuje uprawnienie do żądania przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji poprzez żądanie spełnienia świadczenia niepieniężnego w postaci opcji konwersji. Obligatariusze, którzy złożą żądanie opcji konwersji Obligacji otrzymują zgodnie z WEO świadczenie w postaci 80 akcji spółki Zortrax S.A. („Zortrax”) przypadających na jedną konwertowaną Obligację.

Uchwałę w przedmiocie dokonania opcji konwersji, o której mowa powyżej podjęto na podstawie WEO w związku z otrzymaniem 14 żądań opcji konwersji Obligacji na łączną liczbę 100 Obligacji. W wyniku realizacji opcji konwersji nastąpi umorzenie 100 Obligacji i przeniesienie własności 8.000 akcji Zortrax z IPO 3D na obligatariuszy, którzy złożyli żądanie opcji konwersji.

Obecna uchwała została podjęta jako trzecia i ostatnia z uchwał podejmowanych w związku ze składaniem żądań opcji konwersji przez obligatariuszy.

W wyniku konwersji obligacji, o której mowa powyżej oraz Pierwszej Konwersji i Drugiej Konwersji zaangażowanie Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe w akcje Zortrax będzie wynosić: 48.480 akcji stanowiących 0,64% kapitału zakładowego Zortrax, w tym 9.200 akcji posiadanych przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz 39.280 akcji posiadanych przez IPO 3D (dysponowanie akcjami Zortrax będącymi w posiadaniu IPO 3D i nabytymi ze środków pochodzących z emisji Obligacji następuje zgodnie z WEO).
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.