Raport

Druga uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2017-06-22 1:05:00
numer:3/2017
temat:Druga uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej IPO 3D S.A. ("IPO 3D") podjął drugą uchwałę w przedmiocie dokonania opcji konwersji dla 74 obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A spółki IPO 3D ("Obligacje"). O pierwszej uchwale w przedmiocie dokonania konwersji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2017 w dniu 23 maja 2017 r. ("Pierwsza Konwersja").

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji ("WEO"), posiadaczom Obligacji w terminie 3 miesięcy od publikacji sprawozdania finansowego Zortrax S.A. za 2016 rok przysługuje uprawnienie do żądania przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji poprzez żądanie spełnienia świadczenia niepieniężnego w postaci opcji konwersji. Obligatariusze, którzy złożą żądanie opcji konwersji Obligacji otrzymują zgodnie z WEO świadczenie w postaci 80 akcji spółki Zortrax S.A. ("Zortrax") przypadających na jedną konwertowaną Obligację.


Uchwałę w przedmiocie dokonania opcji konwersji, o której mowa powyżej podjęto na podstawie WEO w związku z otrzymaniem 15 żądań opcji konwersji Obligacji na łączną liczbę 74 Obligacji. W wyniku realizacji opcji konwersji nastąpi umorzenie 74 Obligacji i przeniesienie własności 5.920 akcji Zortrax z IPO 3D na obligatariuszy, którzy złożyli żądanie opcji konwersji.

Zgodnie z WEO prawo składania żądań przysługuje obligatariuszom od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Ewentualne podjęcie ostatniej z uchwał dotyczących konwersji jest planowane w terminie do dnia 20 lipca 2017 r.

W wyniku konwersji Obligacji zaangażowanie Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe w akcje Zortrax będzie wynosić: 56.480 akcji stanowiących 0,64% kapitału zakładowego Zortrax, w tym 9.200 akcji posiadanych przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz 47.280 akcji posiadanych przez IPO 3D (dysponowanie akcjami Zortrax będącymi w posiadaniu IPO 3D i nabytymi ze środków pochodzących z emisji Obligacji następuje zgodnie z WEO).
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.