Raport

Uchwała Zarządu spółki zależnej IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2017-05-23 19:26:00
numer:1/2017
temat:Uchwała Zarządu spółki zależnej IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej IPO 3D S.A. ("IPO 3D") podjął uchwałę w przedmiocie dokonania opcji konwersji 320 obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A spółki IPO 3D („Obligacje”).

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji („WEO”), posiadaczom Obligacji w terminie 3 miesięcy od publikacji sprawozdania finansowego Zortrax S.A. za 2016 rok przysługuje uprawnienie do żądania przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji poprzez żądanie spełnienia świadczenia niepieniężnego w postaci opcji konwersji. Obligatariusze, którzy złożą żądanie opcji konwersji Obligacji otrzymują zgodnie z WEO świadczenie w postaci 80 akcji spółki Zortrax S.A. („Zortrax”) przypadających na jedną konwertowaną Obligację.

Uchwałę w przedmiocie dokonania opcji konwersji, o której mowa powyżej podjęto na podstawie WEO w związku z otrzymaniem 24 żądań opcji konwersji Obligacji na łączną liczbę 320 Obligacji. W wyniku realizacji opcji konwersji nastąpi umorzenie 320 Obligacji i przeniesienie własności 25.600 akcji Zortrax z IPO 3D na obligatariuszy, którzy złożyli żądanie opcji konwersji.

Obecna uchwała została podjęta jako pierwsza z uchwał podejmowanych w związku ze składaniem żądań opcji konwersji przez obligatariuszy. Zgodnie z WEO prawo składania żądań przysługuje obligatariuszom od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Ewentualne podjęcie ostatniej z uchwał dotyczących konwersji jest planowane w terminie do dnia 20 lipca 2017 r.

W wyniku konwersji obligacji, o której mowa powyżej zaangażowanie Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe w akcje Zortrax będzie wynosić: 62.400 akcji stanowiących 0,84% kapitału zakładowego Zortrax, w tym 9.200 akcji posiadanych przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz 53.200 akcji posiadanych przez IPO 3D (dysponowanie akcjami Zortrax będącymi w posiadaniu IPO 3D i nabytymi ze środków pochodzących z emisji Obligacji następuje zgodnie z WEO).
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne