Raport

Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2017-02-24 16:30:00
numer:2/2017
temat:Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2017 r. zawarł umowę o badanie i ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za 2016 rok. Umowa została zawarta z Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu al. Marcinkowskiego 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000183841 oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 137.
podstawa prawna:§3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".