Raport

Uchwała o emisji obligacji przez spółkę zależną

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-09-28 23:15:00
numer:10/2016
temat:Uchwała o emisji obligacji przez spółkę zależną
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 28 września 2016 roku zarząd spółki zależnej IPO 3D S.A. _"IPO 3D"_ podjął uchwałę w sprawie emisji od 600 do 2.145 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A o wartości nominalnej 4.500 zł każda i o łącznej wartości nominalnej od 2.700.000 zł do 9.652.500 zł _"Obligacje"_. Cena emisyjna jednej Obligacji serii ZTR-X A wynosić będzie 5.000 zł, a łączna wartość emisji wyniesie od 3.000.000 do 10.725.000 zł. Obligacje emitowane będą w celu pozyskania środków na zakup akcji spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie _"Zortrax"_ oraz na finansowanie bieżącej działalności spółki IPO 3D.

Zgodnie z podjętą uchwałą Obligacje są oprocentowane, niezabezpieczone, a ich wykup nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem prawa spółki IPO 3D i obligatariuszy do wcześniejszego ich wykupu. Wartość odsetek odpowiada skorygowanemu zyskowi z inwestycji w akcje spółki Zortrax przypadającemu na jedną Obligację, jednak nie mniej niż 11,12% wartości nominalnej Obligacji w skali dwóch lat. Posiadaczom Obligacji w dniu wykupu zostanie wypłacone świadczenie wynikające z wykupu:
- składające się ze świadczenia pieniężnego w przypadku, gdy do dnia wykupu IPO 3D dokona sprzedaży wszystkich akcji Zortrax nabytych za środki pochodzące z emisji Obligacji;
- składające się ze świadczenia pieniężnego i świadczenia niepieniężnego w przypadku, gdy do dnia wykupu IPO 3D dokona sprzedaży części akcji Zortrax nabytych za środki pochodzące z emisji Obligacji;
- składające się ze świadczenia niepieniężnego w przypadku, gdy do dnia wykupu IPO 3D nie dokona sprzedaży żadnej spośród akcji Zortrax nabytych za środki pochodzące z emisji Obligacji, a wszystkie środki pozyskane z emisji przeznaczone na nabycie akcji Zortrax zostaną uprzednio wydatkowane na nabycie akcji Zortrax .

Zapisy na Obligacje potrwają od 29 września do 13 października 2016 roku, a dzień przydziału Obligacji został ustalony na 17 października 2016 roku. Oferta Obligacji serii ZTRX-A dojdzie do skutku jeśli zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych co najmniej 600 Obligacji serii ZTRX-A.

Obligacje nie będą wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną.

Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 1_ ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy o ofercie publicznej _…_ i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej _…_. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i IPO 3D będzie memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej _…_. Oferowanie Obligacji nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Zarząd IPO 3D szacuje, że rentowność projektu dla Grupy IPO Doradztwo Kapitałowe wynosić będzie 1 do 2% wartości emisji.
podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne