Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-04-20 16:33:00
numer:7/2016
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r. otrzymał od Pana Jarosława Ostrowskiego - Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie z dnia 20 kwietnia 2016 r. o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zawiadamiam o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w spółce IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("IPO DK S.A.", "Spółka").

1. Zmiana udziału, której dotyczy zawiadomienie nastąpiła w wyniku dokonania przeksięgowania akcji w realizacji umowy sprzedaży z dnia 15 lipca 2015 r. (informacja o umowie została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 20/2015 w dniu 15 lipca 2015 r.). Przeksięgowanie akcji nastąpiło dnia 15 kwietnia 2016 r.

2. Przed zmianą udziału posiadałem 487.343 akcji IPO DK S.A., których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 8,86% i które uprawniały do wykonywania 487.343 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,86% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Aktualnie posiadam 1.548.171 akcji IPO DK S.A., których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 28,13% i które uprawniają do wykonywania 1.548.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,13% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Nie wykluczam zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

5. Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadają akcje IPO DK S.A.

6. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.".
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji