Raport

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-04-13 16:06:00
numer:3/2016
temat:Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 r. otrzymał od INC S.A. zawiadomienie z dnia 12 kwietnia 2016 r. o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INC S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("IPO DK S.A.") o więcej niż 1%.

1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku dokonania przeksięgowania akcji w wyniku umowy sprzedaży akcji z dnia 15 lipca 2015 r. (informacja umowach została przekazana raportem bieżącym z dnia 15 lipca 2015 r.) Przeksięgowanie akcji zostało rozliczone dnia 8 kwietnia 2016 r. Zawiadamiający wskazuje, że w najbliższych dniach nastąpić powinno rozliczenie pozostałej części akcji wskazanych w ww. umowach.

2. Po dokonaniu przeksięgowania akcji, INC S.A. posiada 2.779.914 akcje IPO DK S.A., dające 2.779.914 głosów, co stanowi 50,51% w kapitale i 50,51% w głosach. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.

3. Przed przeksięgowaniem akcji, INC S.A. posiadał 3.540.500 akcje IPO DK S.A., dające 3.540.500 głosów, co stanowiło 64,33% w kapitale i 64,33% w głosach. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej."
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji