Raport

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2016-04-08 16:45:00
numer:3/2016
temat:Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2016 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 31 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.337 złotych w ramach kapitału docelowego nastąpiło w wyniku emisji 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.337 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H; o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 631.750 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy

siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

7) nie więcej niż 997.500 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na

okaziciela serii H; o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa
prawna:
§3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiStatut_IPO_Doradztwo_Kapitaowe_20160408