Raport

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-12-29 15:45:00
numer:31/2015
temat:Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji serii H trwała w dniach 16 listopada - 11 grudnia 2015 roku.

2) data przydziału instrumentów finansowych: Objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W związku z objęciem akcji serii H Zarząd Spółki dokonał, w dniu 17 grudnia 2015 r., dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 997.500 akcji serii H.

4) stopa redukcji: Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 183.370 akcji serii H.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,60 zł za jedną akcję.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: Akcje serii H zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii H zostały objęte przez 5 osób.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii H zostały objęte przez 5 osób.

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zostały zawarte umowy o subemisję akcji serii H.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 6 457 (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) zł
- wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocja oferty: nie dotyczy

Koszty związane z emisją akcji serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.
podstawa
prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".