Raport

Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-11-13 10:09:00
numer:25/2015
temat:Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwałą nr 26 z dnia 27 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz § 3a Statutu Spółki w dniu 12 listopada 2015 roku podjął uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia prawa poboru.

Zgodnie z treścią uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 99.750,00 zł tj. z kwoty 532.000,00 zł do kwoty nie wyższej niż 631.750,00 zł, w drodze emisji nie więcej niż 997.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,60 zł.

Akcje serii H będą pokryte gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którem akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Zarząd Spółki w formie uchwały postanowił również o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H.

Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, określonej w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Oferta nabycia akcji serii H zostanie skierowana do podmiotów wskazanych w osobnej uchwale Zarządu Spółki, a umowy objęcia przedmiotowych akcji zostaną zawarte nie później niż dnia 11 grudnia 2015 roku.

Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

Uchwała Zarządu stanowi, iż w związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega § 3 ust. 1 Statutu Spółki. Nowe i dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Nie sporządzono tekstu jednolitego Statutu.
podstawa prawna§ 3 ust. 2 pkt 5b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiZmiana_Statutu_Spki_20151113