Raport

Nabycie akcji Zortrax S.A.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-07-17 15:49:00
numer:22/2015
temat:Nabycie akcji Zortrax S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku dokonanego w dniu 16 lipca 2015 roku przydziału akcji Zortrax S.A. („Zortrax”) w ramach zakończonej oferty publicznej, Spółka nabyła 12.660 akcji zwykłych na okaziciela serii C Zortrax S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Cena emisyjna akcji wynosiła 32,50 zł. Wartość objętego pakietu akcji Zortrax S.A. wynosi 411.450 zł i tym samym przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Zortrax jest polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D i globalnym liderem w tej dziedzinie. Zortrax stworzył zintegrowane środowisko druku 3D obejmujące autorskie drukarki, dedykowane oprogramowanie oraz materiały do druku. Działa na rynkach na całym świecie, sprzedając swoje produkty obecnie do około 50 krajów na świecie. Rynek druku 3D jest obecnie w początkowej fazie rozwoju, ale charakteryzuje go dynamiczny wzrost.

Oferta publiczna akcji serii C Zortrax przeprowadzana została w ramach oferty pre-IPO. Zortrax zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po przeprowadzeniu kolejnej oferty publicznej akcji (IPO), która planowana jest w I półroczu 2016 roku.

Zakup akcji Zortrax wpisuje się w działalność inwestycyjną prowadzoną przez Spółkę i stanowi element rozbudowy portfela inwestycyjnego Spółki.
podstawa prawna:§3 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"