Raport

Umowy nabycia przez członków Zarządu akcji Spółki od głównego akcjonariusza

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-07-15 18:52:00
numer:20/2015
temat:Umowy nabycia przez członków Zarządu akcji Spółki od głównego akcjonariusza
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 lipca 2015 r. członkowie Zarządu Spółki – Jarosław Ostrowski, Edmund Kozak i Łukasz Piasecki podpisali umowy nabycia od INC S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego akcje stanowiące 66,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, odpowiednio 1.060.828, 655.086 i 760.586 akcji Spółki po cenie 0,2019 zł za akcję. Przeniesienie akcji nastąpi poza obrotem zorganizowanym. Złożenie przez sprzedającego dyspozycji przeniesienia akcji nastąpi po rozpoczęciu notowań akcji serii G Spółki na ASO NewConnect i po ustanowieniu przez sprzedających zabezpieczeń określonych w umowach. Zapłata za akcje nastąpi w ratach, w terminie do 2 lat od dnia zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych kupujących.

Po zapisaniu akcji na rachunkach kupujących, przy założeniu braku innych zdarzeń w tym zakresie i biorąc pod uwagę obecny stan posiadania akcji Spółki przez kupujących, kupujący będą posiadali akcje reprezentujące odpowiednio 29,10%, 14,55% i 14,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. podjęło uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 200.000 zł na finansowanie nabycia lub ułatwienia nabycia akcji Spółki (art. 345 § 4 i § 8 Kodeksu spółek handlowych) poprzez przesunięcie środków pieniężnych w wymienionej wysokości z kapitału zapasowego oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu, przy czym w przypadku umowy pożyczki zawartej z Jarosławem Ostrowskim kwota pożyczki nie będzie wyższa niż 40.000 zł, w przypadku umowy pożyczki zawartej z Edmundem Kozakiem kwota pożyczki nie będzie wyższa niż 45.000 zł, a w przypadku umowy pożyczki zawartej z Łukaszem Piaseckim kwota pożyczki nie będzie wyższa niż 67.000 zł.
podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"