Raport

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz informacja o przerwie w obradach

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-07-01 12:47:00
numer:17/2015
temat:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz informacja o przerwie w obradach
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz informuje o zarządzeniu przerwy w obradach.

Do momentu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło odstąpić od głosowania nad uchwałami nr 18 i nr 19 objętymi punktem 10 porządku obrad. W dalszym toku obrad wszyscy zgromadzeni akcjonariusze jednogłośnie postanowili wrócić do punktu nr 10 porządku obrad zgromadzenia w związku z ww. odstąpieniem i przystąpić do głosowania nad uchwałami objętymi wyżej wskazanym punktem porządku obrad. Zanim to nastąpiło pełnomocnik akcjonariusza, to jest spółki INC S.A. stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach postanawiając, iż wznowienie obrad nastąpi dnia 15 lipca 2015 roku, o godzinie 12:00, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Moniuszki nr 1A.

Nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiUchway_podjte_przez_ZWZ_IPODK_30.06.2015